Skip to main content

Professor Qingbo Xu

BHF John Parker Chair of Cardiovascular Sciences

Contact details

Biography

Professor Qingbo Xu is a BHF John Parker Chair of Cardiovascular Sciences in the School of Cardiovascular Medicine & Sciences.